Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenska företag vill ta emot nyanlända – men hindren måste bort

Att arbete är en viktig nyckel till integration är ett argument som ofta hörs i samhällsdebatten. Mer än vartannat svenskt företag verkar också villigt att erbjuda praktik eller arbete till nyanlända, enligt en undersökning som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton gjort tillsammans med konsultföretaget Kaleidoscope. Men företagen säger sig också uppleva hinder som måste undanröjas för att visionen ska bli verklighet.

Med hjälp av det oberoende undersökningsföretaget Mistat har Grant Thornton och Kaleidoscope frågat ägarledda företag om de skulle vilja ta in nyanlända samt vad som står i vägen. Bland de 214 svarande sa mer än vartannat företag att de skulle erbjuda praktik eller arbete förutsatt att upplevda hinder tas bort.* Det som framförallt skulle kunna förbättras är enligt de svarande:

  • Tidigare svenskundervisning för att förbättra språkkunskaperna
  • Bättre dialog med och mellan myndigheter för att matcha kompetens
  • Mindre byråkrati och snabbare processer

De svarade företagen skulle gärna se att nyanlända erbjöds språkundervisning redan från start. Detta tror man skulle underlätta för arbetsgivare att erbjuda praktikplatser tidigare. Många som äger och driver företag är också frustrerade över kontakterna med myndigheter och hur myndigheter arbetar sinsemellan med att matcha nyanländas kompetens med potentiella arbetsplatser. Två tredjedelar av de svarande (66 %) anser att för mycket byråkrati i kontakten med myndigheter kring att erbjuda praktikplatser och tidsbegränsad anställning till nyanlända är ett stort hinder. 68 procent tycker att det är ett stort hinder att det saknas en bra matchningstjänst, där det enklare än idag går att hitta nyanlända personer med efterfrågade profiler.

- Språket är viktigt både för att kunna utföra många arbeten men också för den allmänna trivseln. Det är därför viktigt att språkundervisning prioriteras och kommer igång tidigt. Vidare behöver svenska myndigheter kunna förenkla kontaktytorna gentemot omvärlden. Företag och nyanlända ska ha enkla vägar att hitta varandra och det ska vara intuitivt att förstå vilka regler som gäller. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre, säger Roland Dansell, marknadsområdeschef på Grant Thornton.

Av de öppna svaren som ingick i undersökningen kan man avläsa att en del företag som försökt ta in nyanlända är frustrerade över den brist på respons de mött från framförallt Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Exempel på upplevda problem är att processen tar för lång tid, de upplever inte att de får någon återkoppling på sitt intresse att hitta nya medarbetare och att det är svårt att få rätt information.

- Resultaten borde vara av intresse för politiker som funderar på hur integrationen ska klaras av på bästa sätt. Undersökningen visar tydligt att det finns en vilja bland företag att locka till sig fler medarbetare. Det är speciellt glädjande att de gör det på företagsekonomiska grunder och inte en fråga om välgörenhet från företagens sida. Politiker behöver bara se till att upplevda hinder undanröjs – det är en fråga om ledarskap snarare än utredningar och ny lagstiftning, säger Satish Sen, Kaleidoscope,

Sett till antalet platser som dessa 214 företag skulle kunna erbjuda, handlar det om ca 480 anställningar och 680 praktikplatser.

* En grov uppräkning till nationell nivå skulle ge motsvarande siffror på ca 300 000 –370 000 nya jobb och 385 000 – 480 000 praktikplatser. Sammantaget skulle det alltså kunna handla om upp emot 800 000 platser på svenska företag. Se mer ”Om undersökningen” nedan.

Om undersökningen
Undersökningsföretaget Mistat AB genomförde under perioden 10-23 juni en webbaserad undersökning med målgrupperna ägare, styrelseledamöter och vd:ar i s.k. ägarledda aktiebolag. Totalt gick enkäten ut till 2500 respondenter och 214 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på nio procent.

Intervjupersonerna fick ta ställning till och prioritera potentiellt upplevda hinder för att anställa eller erbjuda praktikplatser till nyanlända samt erbjöds möjlighet att själva addera ytterligare områden. I undersökningen fick man även uppge vilken prioritet som frågan har i ledningen och styrningen av företaget samt kvantifiera hur många platser man skulle kunna erbjuda om hindren togs bort.

Med ägarledda företag menas företag där ägarna också är aktiva i den operativa driften av företaget, antingen som medarbetare, i ledningen eller i styrelsen. Av Sveriges 414 000 aktiebolag (SCB nov 2015) brukar man uppskatta att de ägarledda motsvarar cirka 98,5 % av totala antalet aktiebolag. De flesta av dessa företag har mellan 0-250 mkr i årsomsättning och brukar benämnas som små eller mellanstora aktiebolag. Endast 0,1 % av alla svenska aktiebolag har fler än 250 anställda (SCB dec 2015).

De svarande företagen fördelas i grupper om omsättning 0-5 mkr (31%), 6-50 mkr (37%) och över 50 mkr (32%).

För att räkna ut vad svaren på frågan skulle bli på riksplanet och omfattande alla svenska företag har det dels brutits ner per företagsstorlek och sedan multiplicerats med antal svenska företag i den storleksklassen, dels dragits ner med en faktor för att inte överskatta siffran.  

Ämnen

Kategorier


Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78
Annie Sebelius

Annie Sebelius

Presskontakt Director of Sustainability & Communications Marketing & Communications 08-563 073 62

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.